http://www.youtube.com/watch?v=Kj8-l3euGPU timelapse
http://www.youtube.com/watch?v=UoMqSR4U3Xs electric main
http://www.youtube.com/watch?v=BW_nzUUdoIg truggy part 1
http://www.youtube.com/watch?v=azPhdC7KrSw truggy part 2
http://www.youtube.com/watch?v=VvKTfE8_aTM buggy part 1
http://www.youtube.com/watch?v=_mBhrVgyQzY buggy part 2